home
Medisch Call Center
Medisch Call center
Onder andere voor:
- Arbodiensten
- Farmacie
- GGD's
- Huisartsenposten
- Huisartsen
- Klinieken
- Medische groothandel
- Tandartsen
- Verloskundigen
- Zorgverzekeraars

Medisch Callcenter

Wij dragen zorg voor de eerste telefonische opvang en verheldering van de hulpvraag.
Daar waar nodig wordt:

- de patiënt/cliënt voorzien van medische adviezen;
- de patiënt/cliënt verwezen naar een gepland spreekuur;
- een eventuele visiteaanvraag direct doorgegeven.


Doelstelling


Talk4You stelt zich ten doel:


Medici en paramedici, zowel solistisch als werkzaam in een groter verband, te ontlasten van een eerste telefooncontact met de patiënt/cliënt of als 'overloopfunctie' bij grote drukte op een praktijk.

De doelstelling wordt gerealiseerd door:
  -   patiënt/cliënt te woord te staan via assistenten die de praktijk met inzet en deskundige 
      kwaliteit vertegenwoordigen;
  -   bereikbaarheid te bieden met een zo kort mogelijke wachttijd;
  -   specifiek opgeleid personeel in te zetten, welke de meldingen medisch verantwoord
      afhandelen volgens triage dan wel eigen inzicht;
  -   kwaliteitsbewaking en bevordering;
  -   de patiënt/cliënt altijd centraal te laten staan. Belangrijk is het creeren van 'een       veilig en professioneel gevoel'.

Ons systeem biedt verschillende mogelijkheden tot het verwerken van inkomend telefoonverkeer o.a.:
  -   eigen persoonsgeboden beantwoording;
  -   inspreken van Voice Mail biedt patiënt/cliënt de mogelijkheid zonder tussenkomst van
      een assistent(e) bijvoorbeeld herhaalrecepten aan te vragen. U of uw assistent(e)
      kunnen deze berichten per e-mail ontvangen of via internet bekijken;
  -   tijdens de wachtperiode krijgt men de mogelijkheid om in geval van spoed een '2' te
      kiezen of een kort 0900-nummer te bellen. Deze spoedlijn-oproepen worden met
      voorrang aangeboden.
  -   de wachtende krijgt te horen hoeveel wachtenden er nog zijn.

Afhandeling van meldingen
I. Spoedmelding
Indien de assistent(e) beoordeelt dat er sprake is van een onhoudbare of spoedeisende situatie, wordt de melding met voorrang aangeboden. De assistent(e) zal de noodzakelijke telefonische eerste hulp verlenen, terwijl een collega contact met u opneemt.


II. Consulten
Indien de aard van de hulpvraag dit vereist wordt een afspraak gemaakt. Dit kan met intervallen van 5 minuten. Reeds geplande tijden staan geblokkeerd, zodat er geen sprake kan zijn van dubbele afspraken.


III. Visite- of overleg
Als een visite wenselijk is zal de assistent(e) in overleg met u treden. Een overlegsituatie kan resulteren in: een rechtstreeks contact tussen u en patiënt/cliënt of de assistent(e) belt de patiënt/cliënt terug met het door u gegeven advies.


IV. Adviesmelding
Indien mogelijk is zal de assistent(e) de patiënt/cliënt van (medisch) advies voorzien.


V. Ruggespraak
Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om een patiënt/cliënt direct met de dienstdoende huisarts door te verbinden.

De assistent(e) draagt zorg voor de registratie in het geautomatiseerde systeem. Genoteerd worden NAW-gegevens van de patiënt/cliënt en de aard van de klacht(en).
Hulpvragen die worden afgehandeld, door het geven van een advies of spreekuurafspraak, krijgen de status 'afgehandeld' en worden vanuit de Intranetapplicatie automatisch naar u gefaxt.
Naast de geintegreerde database zijn protocollen, technische informatie en memo's voorhanden in de persoonlijke informatiemap van de assistenten.
Men kan gebruik maken van de Intranet module. Dit geeft de mogelijkheid tot 'live' inzage van de meldingen. De gebruiker ontvangt een e-mail of SMS-notificatie met een vermelding van de soort melding.